ΑναβλΗθηκε το παιχνΙδι της 3ης αγωνιστικΗς ΕλπΙδες/ΟδυσσΕας - ΑΕΚ ΑρχαγγΕλου, στην μνΗμη του ΠροΕδρου της ΑΕΚ ΑρχαγγΕλου, ΘεΟδωρου ΧΑιδου, που Εφυγε ξαφνικΑ και Αδικα απΟ την ζωΗ και Υστερα απΟ αΙτημα της φιλοξενοΥμενης ομΑδας.
Η επιτροπΗ του πρωταθλΗματος στην επΟμενη συνεδρΙασΗ της, λογικΑ θα ορΙσει νΕα ημερομηνΙα για το παιχνΙδι, με την ΤετΑρτη 10/9 να εΙναι η πιο πιθανΗ ημερομηνΙα.
Leave a Reply.